Εταιρική Πολιτική

  /  Εταιρική Πολιτική

Η ZEIΔΩΡΟΣ ΓΗ ΜΟΝ ΙΚΕ είναι αφοσιωμένη στην επίτευξη και διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας στα προϊόντα της, καθώς και στην ικανοποίηση των πελατών της. Η εταιρεία καλλιεργεί μια επιχειρηματική κουλτούρα που βασίζεται στις αρχές της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, της ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, της ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, της ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Διοίκηση της εταιρείας έχει υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2018, το οποίο εφαρμόζεται παντού στην εταιρεία και σε κάθε δραστηριότητα που επηρεάζει την ποιότητα των προϊόντων και την ικανοποίηση των πελατών. Η εταιρεία πληροί τις απαιτήσεις των πελατών της, της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, προσαρμόζοντας τις πρακτικές της σε αλλαγές όταν αυτές προκύπτουν.

 

Η εταιρεία προσανατολίζεται στο να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφαλή, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διατηρεί ανταγωνιστικές τιμές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει στη μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στα προϊόντα της.

Η εταιρεία παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της, ενώ επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού για την προώθηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της υγιεινής σε κάθε δραστηριότητα.

 

Η Διοίκηση παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διαδικασίες, ενώ θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα και την ασφάλεια, τους οποίους αξιολογεί κατά τη διάρκεια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης.

 

Για την υλοποίηση της Εταιρικής Πολιτικής, η εταιρεία καλεί όλους τους εργαζομένους να συμμετέχουν ενεργά, χρησιμοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης ως καθημερινό εργαλείο. Κάθε εργαζόμενος συμβάλλει αποφασιστικά, στον τομέα του, στην πρόοδο της εταιρείας και στην εξυπηρέτηση των πελατών, προωθώντας την αποτελεσματικότητα του Συστήματος. Η ομαλή λειτουργία και η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης ανήκουν στον ρόλο του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχείρισης, τον οποίο η Διοίκηση υποστηρίζει με όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους.

 

Η εταιρική πολιτική που παρουσιάζεται είναι ένα καίριο μέρος του Συστήματος Διαχείρισης που έχει θεσπίσει η ZEIDOROS GH ΜΟΝ IKE. Αυτή η πολιτική καλύπτει πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της ευθύνης απέναντι στους πελάτες και τους εργαζομένους. Ας εξετάσουμε μερικά από τα βασικά σημεία που καλύπτονται:

Ποιότητα Προϊόντων

Η εταιρία επικεντρώνεται στην ποιότητα των προϊόντων της και ακολουθεί πολιτικές και διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τους προδιαγραφείς και τις απαιτήσεις των πελατών.

 

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η εταιρία αναλαμβάνει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής υλικών και τεχνολογιών που σέβονται το περιβάλλον.

 

Ασφάλεια Τροφίμων

Επικεντρώνεται στην ασφάλεια τροφίμων, εφαρμόζοντας πρότυπα όπως το HACCP, εκπαιδεύοντας το προσωπικό και παρακολουθώντας συστηματικά την ποιότητα των προϊόντων.

 

Ευθύνη προς τους Πελάτες

Η πολιτική εστιάζει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, εφαρμόζοντας πρακτικές πελατοκεντρικού προσανατολισμού και ακολουθώντας διαδικασίες πωλήσεων και ανάκλησης προϊόντων.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Καθορίζεται η υποχρέωση του προσωπικού να συμμετέχει σε εκπαίδευση για την τήρηση των διαδικασιών και τη συμβολή στη συνεχή επικαιροποίηση και βελτίωση του συστήματος.

 

Κοινωνική Ευθύνη

Υιοθετείται η αρχή της συνεχούς βελτίωσης, με αναγνώριση και ανταμοιβή της ομαδικής εργασίας και της ατομικής προσπάθειας.

 

Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης

Η εταιρία δεσμεύεται να ακολουθεί πολιτική αειφόρου ανάπτυξης, εφαρμόζοντας μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος της στο περιβάλλον.

Αυτή η πολιτική, σε συνδυασμό με τη συστηματική ανασκόπηση και αξιολόγηση, επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης και την εξασφάλιση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων, όπως πελάτες, εργαζόμενοι και η κοινότητα.